Utazási feltételek és biztosítások

 

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás

PDF (700 KB)

 

Útlemondási
biztosítás

PDF (500 KB)

 

Az itt leírt
utazási szerződés

PDF (84 KB)

1. Az AGRATRAVEL Kft. által szervezett utazásokra, nyújtott utazási szolgáltatásokra a felek által kötött eseti Utazási szerződésekben meghatározottakon túl, illetve emellett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagokra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R.), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, az utazásszervező és-közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utevr.), továbbá jelen utazási feltételekben foglaltak az irányadók.

2. Az AGRATRAVEL Kft. (AGRATRAVEL Utazásszervező Kft. – székhely, telephely és levelezési cím: H–1111 Budapest, Bartók Béla út 20. III. emelet, 3. ajtó, telefonszám: +36/1 312 53 47, e-mail: info@agra.hu, honlap: www. agra. hu, a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság nyilvántartásában cégjegyzékszám: Cg.01- 09-732280, adószám: 13380333-2- 42; Utevr. szerinti nyilvántartásba vételi szám: U-000613) és az Utas között az R. szerinti szerződés (jelen okiratban: Utazási szerződés) a felek között írásban jön létre. Felek közötti írásbeli szerződésnek minősül az is, ha az utazás konkrét feltételeit tartalmazó ajánlatot az Utas írásban elfogadja, az utazást konkrét tartalommal megrendeli vagy ezzel egyenértékű írásbeli nyilatkozatot tesz. Az AGRATRAVEL Kft-t csak az Utazási szerződés létrejöttét, és amennyiben az Utazási szerződésben előleg fizetése kerül előírásra, az előleg határidőben történő megfizetését követően terhelik kötelezettségek. Az Utazási szerződés, valamint annak mellékletei tartalmaznak minden lényeges, valamint jogszabályok által meghatározott rendelkezést, adatot, információt, egyéb tartalmi elemet. Az utazásszervező felelős az utazási szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért.
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az utas valamely harmadik személy javára rendeli meg, (függetlenül attól, hogy a szerződő fél rendelkezik –e a harmadik személy részéről felhatalmazással), az utazási szerződés az AGRATRAVEL Kft. és az utazási szerződést aláíró személy között jön létre. Amennyiben az utas az Utazási szerződést a saját nevében, de más javára köti, a szerződésben vállalt kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a harmadik személyt illetik meg.

3. Az adott utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét az AGRATRAVEL Kft. által az adott utazásra vonatkozóan kiadott utazási ajánlat és utazási program, valamint utas tájékoztató tartalmazza. Az utazási ajánlatban, a részletes utazási programban és az utastájékoztatóban foglaltak az Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban benne foglalt programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra. Az utazás teljes díja tartalmazza a részvételi díjat és a részvételi díjon felül felszámítandó adó, illeték, és egyéb az utazáshoz kapcsolódó kötelező terheket, valamint azokat a többletköltségeket, melyek esetlegesen felmerülhetnek. A részvételi díj tartalmazza az utazási program megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét (programár és utazási költségek, például repülőjegy ára). A szerződésben szereplő utazási ajánlatban történő változásról az AGRATRAVEL Kft. írásban köteles tájékoztatni az utast. Az AGRATRAVEL Kft. azonban fenntartja a jogot arra, hogy az utazás programját és/vagy a korábban lekötött szolgáltatásokat időközben módosítsa, amennyiben az utazással érintett országokban, helyszíneken, illetve lekötött szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatóknál bekövetkezett előre nem látható változások miatt az utazás, illetve lényeges pontjai megvalósításának érdekében szükséges, vagy azt az AGRATRAVEL Kft. szükségesnek tartja. Ezen módosítások miatti rendkívüli költségeket, amennyiben azok jelen szerződés 5. pontjában felsorolt költségkategóriákba tartoznak, az utas viseli, továbbá az utas nem léphet fel igénnyel az AGRATRAVEL Kft-vel szemben a módosítás miatt, az AGRATRAVEL Kft. ezen módosítások nem minősülnek szerződésszegésnek, hibás teljesítésnek.

4. Az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg részvételi díj előleget, valamint az útlemondási biztosítás díját köteles megfizetni. A fizetendő részvételi díj előleg az Utazási szerződés alapján fizetendő, kedvezmények nélküli részvételi díj 40%- a. Az Utazási szerződés az előleg és az útlemondási biztosítás díjának megfizetésével lép hatályba, és az utas hatálybalépéskor kerül felvételre az utaslétszámba. A megfizetett előleg és útlemondási biztosítási díj garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket, szolgáltatásokat az utazási iroda más utasnak nem értékesíti. A teljes díj megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtt 30 nappal esedékes (kivéve, ha az utazás jellegénél fogva a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján igazoltan, ennél korábbi teljesítésre van szükség).

Az Utas tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az ajánlatban, illetve az utazási szerződésben meghatározott részvételi díj és/vagy teljes díj nem tartalmazza az egyes programok megvalósítása során várhatóan felmerülő (de az utazásszervezőtől által előre nem látható, és/vagy nem kalkulálható), és helyben fizetendő belépők, engedélyek, egyéb, a program megvalósíthatóságához szükséges hivatalos, és/vagy helyben szokásos, társadalmilag elfogadott költségeket (beleértve az úgynevezett „borravalókat” is), illetve az azokhoz kapcsolódó ügykezelési és adminisztrációs díjat, amelyek befizetése a programon való részvételhez azonban szükséges. Az utas tudomásul veszi, hogy ezeket a költségeket ő köteles viselni, és az adott esetben az adott programban való részvétel feltétele lehet. Ezen költségek vagy azok bármelyikének felmerülése és utas általi megfizetése nem minősül díjemelésnek.

Az utas az utazási szerződést az alábbi feltételekkel mondhatja fel. Ha az utas az utazási szerződést legkésőbb az utazás megkezdése előtt 61 napig felmondja, akkor a teljes befizetett részvételi díjösszeget visszakapja. Egyebekben, ha az utas nem az utazásszervező terhére eső okból vagy a R. 8. § (2) bekezdés és (3) bekezdés a) pontja szerint, illetve jelen utazási feltételek 5. vagy 9. pontjában foglaltakra tekintettel mondja fel a szerződést, köteles az utazásszervezőnek a légitársaságok által alkalmazott szerződéses feltételeik szerint vissza nem fizetendő díjakon felül, a részvételi díj százalékában kifejezett bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint: az utazás megkezdését megelőző 60–36 nap közé eső felmondás esetén, szálláshely (apartman) igénybevétele esetén 60 - 45 nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi összegre vetített 10%-nak megfelelő; 35 (illetve szálláshely igénybevétele esetén 45)–16 nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi összegre vetített 70%-nak megfelelő ; 15–0 nap közötti felmondás esetén a teljes részvételi összegre vetített 100 %-nak megfelelő összeget. Ha az utazási szerződés az utazás megkezdése előtt 60 napon belül kerül megkötésre, az utast felmondása esetén ugyanezen fizetési kötelezettség terheli, ugyanezen határidők figyelembevételével. Az Utazási szerződésben 60 napnál korábbi határidő az utas felmondására csak akkor határozható meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 60 napnál korábbi határidőt kötött ki.

5. Meghirdetett áraink EURO/HUF 330, USD/HUF 305 árfolyamig érvényesek. Az utazás részvételi díját, valamint a részvételi díjon felüli előre látható költségeket, díjakat is tartalmazó teljes díjat, felek az Utazási szerződésben forintban rögzítik. Amennyiben az utas a szerződés szerinti díjat nem forintban, hanem más devizában utalja, köteles gondoskodni arról, hogy a szerződés szerinti részvételi díj, és/vagy teljes díj teljes egészében jóváíródjon az AGRATRAVEL Kft. számláján, azaz az utas köteles AGRATRAVEL Kft. bankjánál, mint fogadó banknál felmerülő költségekkel növelt összeget utalni. Amennyiben az AGRATRAVEL Kft. fogadó banki számláján fenti okból a szerződéses összegnél kisebb összeg kerül jóváírásra, az utas az AGRATRAVEL Kft. felhívására köteles 5 munkanapon belül a szerződés szerinti összegre kiegészíteni az utalt összeget. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogot, hogy mind a meghirdetett, mind az Utazási szerződésben meghatározott díjak esetében azokat egyoldalúan módosítsa, illetve a vele szemben érvényesített költségnövekedést az utasra áthárítsa. Az Utazási szerződés megkötése után a részvételi díj legkésőbb az utazást megelőző 20. napig kizárólag: i) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségeinek növekedése miatt; ii) az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték, és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése miatt iii) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt, módosítható, a költségnövekedéssel azonos mértékben. A díjemelés indokát és mértékét az iroda az utassal írásban közli legkésőbb 20 nappal az utazási szolgáltatás megkezdése előtt.

Ha az utazási csomag megkezdése előtt az AGRATRAVEL KFT rajta kívülálló okok miatt kénytelen megváltoztatni az adott utazási csomag fő jellemzőjét vagy az i-iii pontok szerint árat emel, úgyszintén, amennyiben a szerződésben meghatározott minimum létszámot nem éri el a jelentkezők száma, díjemelésre tesz javaslatot és írásban tájékoztatja ennek tényéről az utast. Amennyiben a díjemelés meghaladja a 8%-ot, az utas az AGRATRAVEL Kft. által megadott határidőn belül (visszajelzési határidő megadása hiányában is legfeljebb 3 munkanapon belül) köteles írásban nyilatkozni, hogy a változást elfogadja, vagy bánatpénz megfizetése nélkül felmondja a szerződést. Ha a megadott határidőn belül az utas írásban nem nyilatkozik, az AGRATRAVEL Kft. az addig felmerült, utasszervező hatókörén kívül eső díjak (lásd pl. 10. pont légitársaságok által vissza nem térítendő előleg, kötbér) levonásával jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerződéstől és az utassal 14 napon belül elszámol. Az utazásszervező egyebekben fenntartja magának utazási szerződésre vonatkozó feltételek nem jelentős mértékű módosításának jogát, amely módosításról az utast a jogszabályok által előírt módon tájékoztatja.

6. Az utas jogosult legalább 30 (harminc) nappal az utazás tervezett indulása előtt az utazási szerződésben megjelölt utazásban való részvétel jogát, saját költségére, harmadik személyre átruházni, és köteles erről írásban, tartós adathordozón az AGRATRAVEL Kft –t egy munkanapon belül értesíteni. Az értesítés elmulasztásának vagy késedelmes teljesítésének minden következményét és költségét az utas köteles viselni. Az átruházást követően az Utazási szerződésből eredő további kötelezettségek teljesítéséért, valamint az átruházásból fakadó igazolt többletköltség megfizetéséért az utas (átruházó) és az átvevő (új utas) egyetemlegesen felel. Az utas azonban csak olyan személyre ruházhatja át az utazásban való részvétel jogát, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Abban az esetben, ha az utazás célországába való belépéshez vízumra van szükség, az átruházás és az AGRATRAVEL Kft. erről való értesítése legkésőbb olyan időpontban történhet meg, hogy a vízum megszerzéséhez és a repülőjegy átírásához a még hátralévő idő elegendő legyen. Az utas köteles ebben az esetben az átruházás előtt ezen kérdésekről az AGRATRAVEL Kft –től tájékoztatást kérni, amely kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő minden következményt az utas visel. Amennyiben a vízum megszerzésére, és/vagy a repülőjegy megszerzésére/átíratására a hátralévő idő már nem elég, erről az AGRATRAVEL Kft. tájékoztatja az utast, és ebben az esetben az átruházáshoz az AGRATRAVEL Kft. nem járul hozzá. Az utas tudomásul veszi, hogy a szerződéses joga fentiek szerinti átruházása esetén, amennyiben az utazáshoz részére egyéni repülőjegy igénylés történt (tehát nem csoportos repülőjegyről van szó), az új utas részére az átruházáskor aktuális áron új repülőjegyet kell vásárolni, melynek költségei, valamint az átruházásból eredő egyéb esetleges költségek megfizetése, veszteségek viselése az utast terhelik.

7. Az AGRATRAVEL Kft. legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti feltételekkel elállhat az utazási szerződéstől.

8. Az utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződést írásban tett nyilatkozattal bármikor felmondhatja, azonban meg kell fizetni az AGRATRAVEL Kft. részére a 4. pont szerinti bánatpénzt. Ha az utas azért mondja fel a szerződést, mert az utazás összértékére vetített részvételi díj emelkedésének mértéke meghaladja a 8%-ot, vagy az iroda az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, ill. a program lényegesen megváltozott, az utast a jelen utazási feltételekben megjelölt jogszabályok szerinti jogosítványok illetik meg. Amennyiben az áremelés mértéke legfeljebb 8%, az utas csak bánatpénz megfizetésével mondhatja fel a szerződést.

9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján kifejezetten az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba a jelentkezést követően felvételre kerül, az utazásszervező azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújt. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező a díjkülönbözetet az utasnak megtéríti. Amennyiben az utazásszervező helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes vagy azt az utas nem fogadja el, az AGRATRAVEL Kft. az utas által befizetett teljes díjat vis.- szafizeti a 11. és 13. pontban foglaltak figyelembevételével.

10. Amennyiben az utas a megajánlott részletfizetési lehetőséget választja, az alábbi határidőket kell figyelembe vennie: Előlegként a részvételi díj 40%-a kerül befizetésre a megrendelő beérkezését követő 8 munkanapon belül. Az utazás megkezdése előtti 30. napig a fennmaradó összeget, tehát a teljes részvételi díjat kell megfizetni. A fenti határidők elmulasztása esetén az iroda a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel, illetve az utast a 4. pontban említett időhatárok szerinti bánatpénz levonása mellett az utazásból kizárhatja (rendkívüli felmondás). Csoportos utazások esetében a légitársaságok kiköthetnek azonnali előlegfizetési kötelezettséget, amely összeg vissza nem téríthető. Ilyen esetben az AGRATRAVEL Kft. egyedi részletfizetési konstrukciót kénytelen alkalmazni.
11. Az utas tudomásul veszi, hogy repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, ár-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért az AGRATRAVEL Kft –t felelősség nem terheli. Ha az AGRATRAVEL Kft. az utazás lebonyolítására légitársaságot vesz igénybe, felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hos.- szú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az utas tudomásul veszi, hogy az AGRATRAVEL Kft. a repülőjegy, és utazási csomag megvásárlásával a repülőgépen ülésfoglalást nem tudja garantálni, csak kategóriát (foglalási osztályt), így az utasok ülésfoglalásra vonatkozó kéréseit az AGRATRAVEL Kft. nem köteles teljesíteni.

Bizonyos szolgáltatások esetén – pl. egyéni repülőjegyfoglalás, Inka ösvény és egyéb személyhez vagy dátumhoz köthető belépőjegyek, vízumdíjak esetén az adott szolgáltató fizetési és lemondási feltételei az irányadóak, mely szerint a megrendelés után ezen szolgáltatások nem lemondhatóak, összegük 100 %-ban nem visszatéríthető abban az esetben sem, ha egyébként az utas olyan időben mondja fel a szerződést, amikor bánatpénz fizetésére nem köteles.
12. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt közlekedési, vagy technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok-, határátlépés…) jelentős késés következik be, ezért az AGRATRAVEL Kft. nem tehető felelőssé. Ilyen helyzetekben az AGRATRAVEL Kft., amen.- nyiben erről tudomása, és a helyzetre lehetősége van ráhatni, minden szükséges intézkedést megtesz az akadály elhárítása érdekében.

13. A szolgáltatás lehetetlenülése esetén az AGRATRAVEL Kft. utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk. 6:248§) alkalmazása során a vis maior helyzetek, így különösen a sztrájk-, háborús- és politikai konfliktus a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozása a Ptk. 6:248§(1)c. bekezdésbe tartozó olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, és mindkét fél érdekkörén kívül merül fel. Így felek az ilyen esetekben a hivatkozott jogszabályhely szerint kötelesek elszámolni egymással, melynek értelmében az AGRATRAVEL Kft-t az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.

14. Az AGRATRAVEL Kft. a nem-, illetve hibás teljesítésért, illetve szerződésszegésért való felelősségét kizárja és az utas nem jogosult kártérítésre ha: , a) a szerződésszegés az utasnak róható fel vagy b) a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási csomagra, utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a szerződésszegést az utazásszervező ésszerű, elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy elháríthatatlan volt, vagy c) elháríthatatlan, rendkívüli körülmények miatt következett be.

15. Nincs mód a részvételi díj leszállítására, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.

16. Az utas az AGRATRAVEL Kft. által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben vállalt szolgáltatásával kapcsolatos kifogását köteles haladéktalanul az utaskísérővel, annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. Az utaskísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Az utaskísérő köteles az AGRATRAVEL Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas azt az utazási irodát köteles tájékoztatni, amelyet az AGRATRAVEL Kft. az általa kiadott részvételi jegyen megjelölt.

17. Az utazás során az utazásszervezőnek nem felróható, nem az érdekkörébe tartozó okból bekövetkező, a szerződési feltételektől eltérő teljesítés esetén az utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
Az utazásszervező, egyéb esetben legfeljebb az utazási szolgáltatás/ utazási csomag teljes részvételi díjának háromszoros összegig terjedően köteles kártérítésre, az ezt meghaladó mértékű kártérítésért az utazásszervező a felelősségét kizárja. Ez a korlátozás nem terjed az személyi sérülésre, illetve a szándékosan vagy súlyos gondatlanságból utazásszervező által okozott kárra.

18. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

19. Az AGRATRAVEL Kft. – az utas megbízása alapján – megköti az UNIQA Biztosító Zrt. megrendelt módozatú baleset-, betegség- és poggyászbiztosítását. A megjelölt biztosítóval szemben érvényesíteni kívánt kártérítési igény esetén a kárt megfelelően igazolni kell (jegyzőkönyv, feljelentés, stb.). Az utasnak a biztosítás keretében meg nem térült kára tekintetében az R. és a Ptk. szabályai az irányadóak. Az utazás során felmerült kárt az AGRATRAVEL Kft. csoportkísérőjével közölni kell, aki az utas felkérése esetén a káreset igazolásához és a kártérítési igény érvényesítéséhez megfelelő segítséget nyújt.

20. Az utas érdekkörébe tartozó kérdés, hogy gondoskodjon az utazásra (is) érvényes betegség-, baleset-, és poggyászbiztosítás meglétéről. Amennyiben az utas nem rendelkezik a fentiek szerinti megfelelő biztosítással, minden ebből eredő kárt, jogkövetkezményt maga visel. Minden általunk szervezett útra ajánlott az UNIQA Biztosító Zrt. betegség, baleset- és poggyászbiztosítása. Az általunk szervezett utakra az utast utazásképtelenség esetére (storno biztosítás) az UNIQA Biztosító Zrt. biztosítja. Ezen szerződés értelmében abban az esetben terjed ki a biztosító kockázatviselése az utazási szerződésben utasként megjelölt természetes személyekre, ha az adott biztosítási termékre vonatkozóan az utazási szerződésben feltüntetett biztosítási díj a foglalással egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, de legkorábban a biztosítási díjnak az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja felé történő megfizetését követően kezdődik meg. Az utazásképtelenségre vonatkozó (storno) biztosítás részét képezik az Utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés általános szerződési feltételei. Az utazási szerződés feltételeinek elfogadásával egyidejűleg az utazási szerződés szerződője nyilatkozik arról, hogy a biztosítási feltételeket megismerte és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítási szerződés feltételei a www.agra.hu honlapon és az Utazásszervező irodájában megtalálhatóak. Egyéni utazások esetén a repülőjegyekre külön utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás köthető. Az AGRATRAVEL Kft. vagyoni biztosítékát nyújtó szervezet neve: Európai Utazási Biztosító Zrt., elérhetősége: (1132 Budapest, Váci út 36-38.); (06-1) 452-3313; Levelezési címe: (1132 Budapest, Váci út 36-38.); kötvényszáma: (EUB) KT-KE-20190924, mely fedezetet nyújt a felmerült károkra és egyéb azzal összefüggő költségekre, az utazási vállalkozások 213/1996 (XII. 23) kormányrendelet szerinti kezesi biztosításának tárgyában, az egész világra hatállyal, és nemzetközi tevékenységre vonatkozik.

21. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során saját maga gondoskodik, kivéve, ha azt tovább szállítás vagy megőrzés céljából az AGRATRAVEL Kft. vagy megbízottja írásbeli átvételi igazolással átvette.

22. Az AGRATRAVEL Kft. jelentkezéskor tájékoztatja az utast arról, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az utas vagy megbízásából az iroda szerzi-e be, tájékoztatja továbbá az egyes adatszolgáltatási határidőkről is, melyek elmulasztása esetén az utazás az utasnak felróható okból meghiúsultnak tekintendő.

23. Az utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos magyar, és az utazással érintett országok által előírt jogszabályi előírásokról kellő időben előre tájékozódni és azokat betartani (különösen: útlevélre, annak érvényességi idejére, vízumra, vámra, devizára, vonatkozó, valamint egészségügyi és egyéb szabályokat). Az utas felelősségi körébe tartozik különösen, hogy az utazáskor rendelkezzen olyan útlevéllel, egyéb kiutazási okmánnyal, amelynek érvényességi ideje az utazás megkezdésének napjától számítottan legalább fél év, vagy amennyiben az adott, utazással érintett országban ennél hosszabb az előírt érvényességi idő, akkor ennek megfelelő érvényességű kiutazási okmányokkal. A jogszabályok, előírások be nem tartása vagy megszegése miatt keletkezett károk és többletköltségek az utast terhelik. Amennyiben az utas a jogszabályok egyéb előírások megsértése miatt nem vehet részt az utazáson, az AGRATRAVEL Kft. jogosult vele szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni, mint bánatpénzt. Ha az utas az AGRATRAVEL Kft. munkatársaival, megbízottaival vagy az utastársaival szemben olyan magatartást tanúsít, amely nem egyeztethető össze a szerződés teljesítése során elvárható együttműködési kötelezettséggel, illetve veszélyezteti a program későbbi sikeres lebonyolítását, ezáltal akadályozza vagy korlátozza a többi utas által elvárható pihenés és kikapcsolódás lehetőségét, ez olyan szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel az AGRATRAVEL Kft. a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, az utast az utazásból kizárhatja. Ebben az esetben az AGRATRAVEL Kft. a teljes díjnak megfelelő összeg megfizetését, mint szerződésszegési kötbért, és egyéb felmerült kárának megtérítését követelheti. Az utazás megkezdését követően az AGRATRAVEL Kft. ezt meghaladóan követelheti (és az utas köteles megtéríteni) az utas hazautazásával felmerült többletköltségeket, valamint esetlegesen a többi utas részéről, az AGRATRAVEL Kft-vel szemben, az utazásból kizárt utas magatartásával összefüggésben érvényesített igényeket, mint felmerült további kárt is.

24. Az AGRATRAVEL Kft. fenntartja a jogát, hogy – kivételesen, indokolt esetben – a tájékoztatóban foglaltaktól eltérjen. A változásokat a szerződés megkötése előtt az utassal közölnie kell, a változásokról való tájékoztatás megtörténtét az utazási szerződésnek tartalmaznia kell.
25. Az utas tudomásul veszi, hogy az utazás ideje alatt, az utaskísérő által nyújtott idegenvezetés során elhangzottak szerzői jogvédelem alatt állnak, az idegenvezetés tartalma az AGRATRAVEL Kft. szellemi tulajdonát képezi, írásbeli, kifejezett hozzájárulása nélkül üzleti módon nem használható fel.

26. Szerződő felek a szerződésből fakadó, valamint az utazással kapcsolatos minden vitás kérdést megpróbálnak békés úton, tárgyalások révén rendezni, és csak ennek sikertelensége esetén fordulnak fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz, mely viták elbírálására az utazásszervező székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatáság, illetve bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.

27. Felhívjuk figyelmét, hogy az AGRATRAVEL Kft. https://agra.hu/page/utazasi-szerzodes internetes oldalán megtalálható jelen Utazási feltételek hatályos szövege, továbbá mivel az Ön által igénybe vett utazási szolgáltatás a R. értelmében utazási csomagnak minősül, különösen az alábbi tájékoztatók:

  • Adatkezelési tájékoztató;
  • Az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez, a tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei;
  • Elektronikus úton kötött utazási csomagokra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoztató formanyomtatvány kötelező elemei

A 2020-es repülőjegy- és út áraknál a változás jogát fenntartjuk!

Áraink 330 Ft/EUR és 305 Ft/USD árfolyamig érvényesek. A repülőtéri illetékek napi árfolyam függvényében változhatnak.