Adatkezelési nyilatkozat

 1. Bevezetés

1.1. Az Agratravel Kft. (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 20. 3/3. 5., cégjegyzékszám: 01-09-732280, nyilvántartásba vételi száma: U-000613) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Agratravel”, vagy „szolgáltató”, vagy „adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Az Agratravel kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel az Agratravel mindenkor érvényes Adatkezelési Szabályzatában, Adatkezelési Tájékoztatójában (a továbbiakban: Tájékoztató), és a hatályos jogszabályokban meghatározott szabályoknak és elvárásoknak.
1.2. Az Adatkezelési Tájékoztató az elkészítésekor hatályos jogszabályok rendelkezései alapján készült. Az Adatkezelési Tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve az Agratravel fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között.
1.3. Az Adatkezelési Tájékoztató, és annak esetleges módosításai folyamatosan elérhetők a http//www.agra.hu honlapon, és megtekinthetők, ill. átvehetők az Agratravel irodájában.
1.4. Az Agratravel, valamint a jelen Tájékoztatóban hivatkozott adatfeldolgozók nevét, adatait, elérhetőségét a jelen Tájékoztató tartalmazza.
1.5. Az Agratravel az ügyfelek személyes adatait az utazási vállalkozói tevékenység végzésével összefüggésben, a szerződések létrehozásához, teljesítéséhez, és a szerződésekből eredő igények érvényesítéséhez megfelelő körben és ideig kezeli, ill. továbbítja az adott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben az ügyfél által megrendelt szolgáltatás(oka)t nyújtó partnereknek az alkalmazott informatikai rendszerek (saját és külső rendszerek: globális foglalási rendszer, stb.) használatával.
1.6. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Agratravel, mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő szerződött  szolgáltatók, partnerek felé.
1.7. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Agratravel, mint utazásszervező által közzétett szolgáltatások utazásközvetítő közreműködésével történő megrendelése, ill. szerződéskötés esetén az ügyfelek adatait az utazásközvetítő továbbítja az Agratravel felé, melyek vonatkozásában a továbbiakban az Agratravel az 1.6. pontban foglaltak szerint jár el.
 1.8. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az Agratravel jelenleg nem végez utazásközvetítői tevékenységet.
1.9. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhető minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére indul (pl. valamely utazási szolgáltatás megrendelése).
1.10. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a személyes adatok marketing célú felhasználásához az érintett kifejezett hozzájárulása szükséges, amely bármikor visszavonható.
1.11. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért, és az utas adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség.
 1.12. Az Agratravel a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
1.13. Az Agratravel adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban: „Infotv.”)
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről (Katv.), - 2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv.tv.),
 - 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.),
- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.), - 2008. évi XLVIII. törvény – gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),
 - 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet - az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről, - 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet – az utazási szerződésről.

1.14. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

1.15. Amennyiben ügyfelünknek, felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely a jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk a Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségünk valamelyikére és megválaszoljuk a kérdését.

 1. Az adatkezelő:

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése, és elérhetőségei:

Név / cégnév:

Agratravel Kft.

Székhely:

1111 Budapest, Bartók Béla út 20. 3/3.

Adószám:

13380333-2-43

Weboldal megnevezése, címe:

www.agra.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

http://www.agra.hu/page/adatkezelesi-nyilatkozat

E-mail:

info@agra.hu

Telefon:

+36-1-312-53-47

 1. Fogalommeghatározások
 • GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 1. Az adatkezelés irányelvei:
  • Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:
  • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
  • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
  • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, a hatékony együttműködés elősegítése érdekében  a szükséges mértékű lehet.
  • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
  • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy a hatékony együttműködés elősegítése érdekében az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.
  • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
  • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
 1. Fontos adatkezelési információk
  • Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése, szolgáltatása nyújtása során a vele szerződéses jogviszonyban lévő és/vagy az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő szolgáltatást nyújthasson.
  • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, vagy törvényi felhatalmazás.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

  • Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat  törölni kell, ha a  cél már megvalósult, vagy az együttműködés már nem áll fenn. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
  • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint az 1.6. pontban megjelölt személyek és alkalmazottai.
  • Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.
  • Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  • Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.
  • Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybevétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.
  • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
  • Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
  •  Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és ha  kiszolgálása érdekében a felhasználó számítógépén ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.  Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését. A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani
  • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Weboldalon történő regisztráció
  • Az adatkezelés célja szolgáltatás, többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
  • A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve az Eker tv. 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.
  • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
  • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
  •  Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő, vagy annak teljesítését elősegítő szerződött üzleti partnerek. Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
  • A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

  • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
  • Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 1. Megrendelés leadása, szerződéskötés
  • Az adatgyűjtés célja: az Agratravel illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés.
  • Az érintettek köre: az Agratravel ügyfelei.
  •  Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: az Agratravel munkavállalói, partnerei, utazásközvetítői.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve annak vélelme az Infotv. 6. § (6) bekezdése alapján.
  •  A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, anyja neve, apja neve, foglalkozás, munkahely, útlevélszám és érvényesség direkt marketing (DM) hozzájáruló nyilatkozat, az utazással kapcsolatos adatok, dátum és aláírás.
  • Az adatkezelés időtartama: a szerződéssel kapcsolatos igények esedékességét követő 6 év, az értékesítés során keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében pedig annak visszavonásáig. Amennyiben a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez ez elengedhetetlen, az Agratravel Kft. megfelelő tájékoztatás után a szükséges adatokat továbbítja szerződött partnerei (biztosítótársaság, szállás, transzfer és egyéb partner cégek) felé.
  • A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.
  • Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 1. Regisztrációs adatbázis
  • Az adatgyűjtés célja: az online ügyintézés, foglalás, megrendelés ügymenetének előmozdítása, a kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, kedvezmények biztosítása, akciós ajánlatok és más küldemények küldése és a célzottabb kiszolgálás.
  • Az érintettek köre: az Agratravel adatbázisába online módon vagy személyesen regisztráló személyek.
  •  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A §-a és a Grtv. 6. § (5) bekezdése.
  • A kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre: útlevélben szereplő név, leánykori név, lakcím, anya neve, apja neve, szül. hely és idő, telefonszámok, e-mail cím, foglalkozás, munkahelyének címe, útlevélszám, útlevél kiállítási és érvényességi idő, illetve egyéb szükséges megjegyzések.
  • Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő személyek: az Agratravel munkatársai, valamint a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő, vagy annak teljesítését elősegítő szerződött üzleti partner.
  • Az adatkezelés időtartama: az adott célhoz, jogalaphoz igazodik, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig.
  • A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
 1. Elektronikus számlakiállítás
  • Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.
  • Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.
  • Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.
  • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
  • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.
  • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
  • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  • A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

  • Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
 1. Elektronikus hírlevél küldés
  • A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.
  • Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.
  • Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a nyilvántartott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
  • Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, adatkezelő weboldalán megadott adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
  • Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
  • Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
  • Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.
  • Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, valamint a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő, vagy annak teljesítését elősegítő szerződött üzleti partnerek.
  • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  • Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

  • Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.
 1. Sütik (cookie-k)
  • A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.
  • A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.
  • A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.
  • Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatkezelés célja szolgáltatás, többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.
  • Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak a weboldala működtetéséhez feltétlenül szüksége van.
  • Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.
  • A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.
  • Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
  • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
 1. Közösségi oldalak
  • A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.
  • A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.
  • A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.
  • A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.
  • A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.
  • Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
  • Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
  • Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
  • Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
  • Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
  • Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
  • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
  • Az adatok tárolási módja: elektronikus.
  • Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.
 1. Google Analytics
  • Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást   használja.
  • A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.
  • A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.
  • Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.
  • A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20200331/acec359e/google_privacy_policy_hu_eu.pdf

 1. Adatfeldolgozók és tárhelyszolgáltatók

Név / cégnév:

Szilágyi és Társa Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely:

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 61. 4. em. 1.

 

Név / cégnév:

Rendszerinformatikai Zrt.

Székhely:

1134 Budapest, Váci út 19. Panoráma Irodaház 4. emelet

 

Név / cégnév:

Secundum Kft.

Székhely:

1027 Budapest, Erőd u. 9.

 

Név / cégnév:

WP Online Magyarország Kft.

Székhely:

1094 Budapest, Balázs Béla u. 15-21 D204

  • Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, valamint a Szolgáltatás nyújtásában résztvevő, vagy annak teljesítését elősegítő szerződött üzleti partnerek férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
  • A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
  • Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
  • A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok
  • Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.
  • Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslat
  • A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  • A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  • A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  • A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

  • A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

  • Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL: https://naih.hu 
koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 

Budapest, 2020. július 01.